Functies

Het Zorg- en Veiligheidshuis kan vanuit verschillende ‘rollen’ betrokken worden bij een casus of situatie.  De ene keer kijken we alleen mee en geven advies, de andere keer nemen we (tijdelijk) de regie. Dit verschilt per situatie.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân kent de volgende functies:

Procesregie voeren: partijen die bij een casus zijn betrokken worden samengebracht. Zij delen informatie over de persoon en de situatie. Partijen maken samen een plan van aanpak en er wordt gestuurd op de realisatie van dat plan. De procesregisseur is hierbij de verbindende
schakel tussen partijen.

Adviseren: de medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis geven adviezen over vraagstukken die te maken hebben met sociale veiligheid. Zij brengen hun kennis en expertise in, wijzen de weg en helpen op weg.Ondersteunen: het op inhoud en in het proces meekijken en meedenken in casussen. De procesregie blijft hierbij in het lokale veld liggen. Als dit wenselijk is sluit de procesregisseur van het Zorg- en Veiligheidshuis bij een lokale overlegtafel aan.

Trajectbegeleiding: de trajectbegeleiders gaan actief op de persoon af. Zij gaan in gesprek en brengen de situatie in kaart. De trajectbegeleiders worden ingezet als reguliere hulpverlening niet toereikend is. Dit zonder regeldruk. Zij de-escaleren, maken de situatie beheersbaar en dragen ‘warm’ over naar andere hulpverlening.

Signaleren en adresseren: dit gebeurt bij blijvende stagnatie in een casus. Daarnaast brengt het Zorg- en Veiligheidshuis overstijgend trends, knelpunten, succesfactoren, leemtes en misstanden in beeld. Deze adresseert zij bij de juiste partners/het juiste gremium. 

Ontwikkelen: deelname aan projecten of beleidsvoorbereiding. Hierbij brengt het Zorg- en Veiligheidshuis kennis en expertise in over de ketenoverstijgende aanpak van complexe sociale veiligheidsproblematiek. Het Zorg- en Veiligheidshuis kan in opdracht ook een coördinerende rol hebben bij een projectmatige ketenoverstijgende
aanpak.

Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau