Informatie-uitwisseling en privacy

Samenwerken in een persoongerichte aanpak betekent het delen van informatie, kennis en ervaringen rond de persoon en diens sociale omgeving. Het uitwisselen van gegevens over mensen is door de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan duidelijke regels gebonden. 

Samenwerken aan een veilige samenleving
Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis werken professionals uit de justie-, zorg- en gemeentehoek gezamenlijk aan een samenleving met zo weinig mogelijk criminaliteit en overlast.. Samen leggen zij de juiste verbindingen en zorgen voor een aanpak op maat. Dit alles op een laagdrempelige en betrokken wijze.

Gegevensuitwisseling
Om complexe casuïstiek effectief en integraal aan te kunnen pakken, is het belangrijk dat de partners die samenwerken in het Zorg- en Veiligheidshuis hun werkzaamheden op elkaar afstemmen in een gezamenlijk plan van aanpak. Een onderdeel van deze samenwerking is het delen van informatie en gegevens. Dit met als doel het voorkomen of oplossen van onveilige situaties.

Privacy
Het delen van informatie gebeurt altijd zorgvuldig. Zo delen we niet meer gegevens dan nodig is en alleen met de partners die bij de betreffende casus betrokken zijn. Bovendien werken we transparant. Betrokkene wordt in principe altijd op de hoogte gesteld van de uitwisseling van informatie en heeft het recht om de gedeelde gegevens in te zien. Het kan voorkomen dat de partijen die bij de situatie betrokken zijn besluiten om de betrokkene niet in lichten. Bijvoorbeeld waarneer die een risico oplevert voor de betrokkene zelf of voor onderen. 

Met het tekenen van een Privacyprotocol op 14 november 2018 hebben de gemeenten en de ketenpartners verkaard het eens te zijn met de inhoud van het Privacyprotocol en beloven ze hun verantwoordelijkheid te nemen voor de gemaakte afspraken. 

Het volledige Privacyprotocol is te downloaden, evenals een sheet met de belangrijkse uitgangspunten en regels op een rijtje. 

 

 

 

 

 

Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau