Meer over het Zorg- en Veiligheidshuis

Rollen

Het Zorg- en Veiligheidshuis kan vanuit verschillende ‘rollen’ betrokken worden bij een casus of situatie. De ene keer kijken we alleen mee en geven advies, de andere keer nemen we (tijdelijk) de regie. Dit verschilt per situatie.

Het Zorg- en Veiligheidshuis is in Fryslân het kennis- en expertisepunt bij complexe veiligheidsproblemen op het koppelvlak van zorg en veiligheid. Vanuit de functie advies en ondersteuning brengen we kennis, expertise en vaardigheden over aan professionals. De regie blijft dan lokaal. In de meest lastige casuïstiek voert het Zorg- en Veiligheidshuis procesregie. Met de betrokken professionals vormen we dan een gezamenlijk beeld van de situatie en bekijken we met elkaar welke stappen nodig zijn. De betrokken organisaties zetten daarbij op maat strafrechtelijke-, civielrechtelijke- en/of bestuurlijke interventies in combinatie met zorg in. De medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis monitoren de uitvoering hiervan en sturen waar nodig bij.

Bij het Zorg- en Veiligheidshuis werken naast procesregisseurs ook trajectbegeleiders. Zij worden in de casuïstiek ingezet die in procesregie bij het Zorg- en Veiligheidshuis is en hebben intensief contact met de cliënt. Tot slot signaleert het Zorg- en Veiligheidshuis trends, knelpunten, leemtes en systeemfouten en dragen we bij aan het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of interventies. Dit met het oog op het duurzaam veiliger maken van de Fryske samenleving.

Scenarioteam (vanaf september 2023)

Per 1 september 2023 heeft het Zorg- en Veiligheidshuis de taak van het voeren van procesregie bij incidenten met (dreiging) maatschappelijke onrust van de GGD overgenomen. Hierbij wordt in opdracht van de lokale driehoek een scenarioteam ingezet. Dit meestal bij zeden- en geweldsincidenten.

Focus

De partijen die samenwerken in het Zorg- en Veiligheidshuis richten zich op mensen die een (hoog) veiligheidsrisico vormen voor zichzelf, de omgeving en/of maatschappij. Het gaat om mensen die te maken hebben met problemen op meerdere leefgebieden. Er is sprake van bijvoorbeeld geweld, criminaliteit, overlast, maatschappelijke teloorgang, maatschappelijke onrust en/of aantasting van de (openbare orde en) veiligheid.

Om tot een effectieve aanpak te komen is er samenwerking nodig tussen meerdere ketens (straf, recht, zorg en bestuur). Vaak is er al van alles geprobeerd, maar is er nog geen oplossing gevonden; de aanpak en/of de samenwerking op lokaal niveau stagneert. Je zou ook kunnen spreken van ‘buikpijndossiers’.

Het kan ook gaan om een situatie waar meerdere gemeenten bij betrokken zijn en/of een netwerk van personen die samen voor onveiligheid zorgen. Veelal hebben de betrokken organisaties behoefte aan gebundelde en specifieke kennis en expertise. Het Zorg- en Veiligheidshuis biedt deze kennis en expertise.

Het Zorg- en Veiligheidshuis richt zich op een zeer klein deel van de Fryske huishoudens: 0,5%. Het gaat om de ‘top van de top’. De veiligheidsproblemen die spelen zijn daarentegen van grote invloed op de persoon zelf en/of de omgeving.

Ketenpartners

Samenwerkende partijen

Het Zorg- en Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen justitiepartners, zorgpartners en gemeenten.

Fryske gemeenten en ketenpartners

Alle Fryske gemeenten zijn bij het Zorg- en Veiligheidshuis aangesloten.

Justitiële ketenpartners die bijdragen aan de samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis zijn: het Openbaar Ministerie, de Reclassering, de politie, de Raad voor de Kinderbescherming en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Daarnaast is er betrokkenheid van het Regiecentrum Jeugd en Veiligheid (Jeugdbescherming en Veilig Thuis), GGD Friesland en de Woningbouwcorporaties.

Zorgpartners die als ketenpartner een plek hebben in het Zorg- en Veiligheidshuis zijn GGZ Friesland en Verslavingszorg Noord Nederland.

De gemeenten en genoemde ketenpartners zijn op tactisch en bestuurlijk niveau vertegenwoordigd in respectievelijk de Adviesgroep en Bestuurscommissie/Stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis en geven sturing aan het Zorg- en Veiligheidshuis.

Partners

Daarnaast werken we nauw samen met vele andere partners waaronder de wijk- en gebiedsteams, Wender, Fier!, MEE, Alliade, Trajectum, Renn4, het Zorgkantoor, JP van den Bent Stichting, Jeugdhulp Friesland en Limor.