Aandachtsgebieden

Op een aantal aandachtsgebieden heeft en onderhoudt het Zorg- en Veiligheidshuis specifieke kennis en expertise en voert het Zorg- en Veiligheidshuis geïntensiveerd (en aanvullend) taken uit. Dit is voor een groot deel in de lijn met landelijke afspraken en programma’s.

Aan elke thema heeft het Zorg- en Veiligheidshuis een aandachtsfunctionaris gekoppeld. Hij/zij is op het betreffende thema eerste aanspreekpunt voor ketenpartners, heeft en onderhoudt kennis en expertise op het thema en draagt bij aan ontwikkeling.

Aandachtsgebieden zijn:

Doorzorg ex-gedetineerden

De Fryske gemeenten hebben in verschillende omvang en op verschillende wijze de doorzorg van gedetineerden lokaal geregeld. De overkoepelende regiocoördinatie hierop is bij het Zorg- en Veiligheidshuis belegd. De regiocoördinator ondersteunt het lokale veld en voert daarnaast in de ketensamenwerking meerdere taken op regionaal niveau uit.

In het Zorg- en Veiligheidshuis is ook een trajectbegeleider die zich specifiek richt op mensen die in detentie komen – waaronder zelfmelders en kort gestraften.

Radicalisering en polarisatie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een integrale aanpak op radicalisering en polarisatie. Hieronder valt ook de weging van casuïstiek (belegd bij de driehoekspartners) en het lokaal inrichten van een casustafel radicalisering.

Het Zorg en Veiligheidshuis heeft hierin een ondersteunende en adviserende rol. In overleg kan een casus die aan de weeg-/casustafel radicalisering is besproken voor procesregie bij het Zorg- en Veiligheidshuis worden aangemeld.

Veiligheidsproblemen jongeren in een kwetsbare positie

Het Zorg- en Veiligheidshuis coördineert de gezamenlijke aanpak door politie, OM, meerdere zorgpartijen en gemeenten van jongeren in een kwetsbare positie die in een zorgelijke onveilige situatie verstrikt raken. Het gaat daarbij om jongeren die veelal bekend zijn bij organisaties voor (hoogspecialistische) jeugdhulp. Zij worden door (jong)volwassenen afhankelijk gemaakt en misleid, waarbij seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, maar wordt aangezet tot het plegen van strafbare feiten.

Gezamenlijke acties van partners waren gericht op het doorlopend opwerpen van barrières en het bieden van zorg. Er zijn effectieve stappen gezet om het misbruik van jongeren te voorkomen en te stoppen. De realiteit leert echter dat de problematiek zich kenmerkt door complexiteit en taaiheid. Dit maakt dat het blijvend stevig vastpakken nodig is.

Mensenhandel en uitbuiting

Het Zorg- en Veiligheidshuis brengt partners samen als het gaat om het signaleren en het wegen van signalen van mensen die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel en/of uitbuiting. Het gaat hierbij onder andere om gedwongen prostitutie en uitbuiting van de meest kwetsbaren in onze samenleving. De signalen worden besproken in het zogenaamde ‘Drieluikoverleg’ tussen het Zorg- en Veiligheidshuis, de politie en Fier! .

Alle Nederlandse gemeenten moeten beleid hebben op het gebied van mensenhandel. Het doel hiervan is drieledig: het voorkomen van slachtofferschap, het beter in beeld krijgen van slachtoffers en hen de ondersteuning bieden die zij nodig hebben, evenals het aanpakken en frustreren van daders. Het Sociaal Domein Friesland heeft in 2022 een regionaal beleidskader mensenhandel gemaakt. In dit Kader is onder ander opgenomen dat er een ketenregisseur mensenhandel bij het Zorg- en Veiligheidshuis komt. Zij is eind 2023 gestart.

Levensloopaanpak

Het ZVH draagt vanuit haar basisfuncties in belangrijke mate bij aan de integrale persoons c.q. systeemgerichte aanpak van mensen die ernstig, gevaarlijk en ontwrichtend gedrag vertonen. Deze aanpak is enerzijds gericht op het verminderen van veiligheidsrisico’s en anderzijds op het verbeteren van de kwaliteit van leven van de persoon en diens naasten.

De afgelopen jaren is de levensloopaanpak voor mensen met gevaarlijk gedrag als gevolg van meervoudige problemen zoals een psychische stoornis en licht verstandelijke beperking in meerdere regio’s geïmplementeerd. De levensloopaanpak voorziet in blijvende begeleiding en beveiligde intensieve zorg wanneer nodig. In Friesland is er in afstemming met onder andere GGZ, VNN, Trajectum en gemeenten voor gekozen om de levensloopbegeleiding van cliënten (trajectbegeleiding) en procesregie in de casus bij het Zorg- en Veiligheidshuis te beleggen. De trajectbegeleiders blijven zo lang als nodig betrokken, signaleren tijdig een mogelijke terugval en sturen snel bij. Een folder over de levensloopaanpak vind je hier.

Preventie met Gezag

Met het programma Preventie met Gezag wordt in Leeuwarden-Oost geïnvesteerd in het voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen in aanraking komen met criminaliteit of er verder in afglijden.

Onder de noemer van ‘Preventie met Gezag’ werken onder andere de gemeente Leeuwarden het OM, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, buro HALT, Reclassering, het RIEC, Amaryllis en Regiecentrum Bescherming en Veiligheid nauw samen. De algehele coördinatie in de casuïstiek is bij het Zorg- en Veiligheidshuis belegd. Voor de aanpak heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor de langere termijn.

Partner versterken elkaar op het gebied van vroeg-signalering, preventie, begeleiding en begrenzing middels drang en dwang.